Rodziców zobowiązuje się do przekazania poniższych wytycznych wszystkim osobom, które będą przyprowadzać lub odbierać dziecko z Przedszkola Publicznego Nr 26


Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi przedszkola istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych(katar, kaszel, gorączka, duszności, inne niepokojące objawy chorobowe). Dopilnuj, aby dziecko przychodziło do przedszkola codziennie w świeżym, czystym ubraniu. 
 • Jeśli masz infekcję (katar, kaszel, gorączkę) nie możesz przyprowadzić dziecka do przedszkola. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, elementy garderoby muszą być zapakowane i podpisane.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, nie przytulać się.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację.
 • Nie spóźniaj się ! Przyprowadź dziecko do godziny 8.00 ! Bądź świadomy tego, że przyjęcie dziecka do przedszkola może potrwać w obecnej sytuacji o wiele dłużej niż zwykle.
 • Zachowaj dystans społeczny w przestrzeni szkolnej w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 • Oczekuj cierpliwie z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami szkoły. Przygotuj długopis do potwierdzenia pomiaru temperatury dziecka. Wejdź do szkoły w maseczce i zdezynfekuj ręce (ewentualnie załóż rękawiczki ochronne). W szatni ogranicz dotykanie mebli i innych sprzętów. Przygotowane dziecko przekaż opiekunce przedszkolnej.
 • Odbiór dziecka z przedszkola zgłaszaj dzwoniąc na podany numer telefonu.
 • W miarę możliwości skróć czas pobytu dziecka w placówce, a jeśli to niemożliwe postaraj się odebrać dziecko do końca pracy danego oddziału. Twoje dziecko uniknie w ten sposób kontaktu z dziećmi z innych grup.
 • Masz obowiązek wyrażenia zgody w formie Oświadczenia na pomiar temperatury dziecka termometrem zaraz po przybyciu do przedszkola oraz w trakcie opieki.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych każdorazowo odbieraj telefon z przedszkola i odbierz dziecko w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu.
 • Masz obowiązek zapoznania się i akceptacji procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w przedszkolu.