Egzamin ósmoklasisty

 
 
Procedury dotyczące organizacji  i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Radomiu 
Prezentacja 
 
Uwaga, Rodzice i Uczniowie klas VIII
dnia 19.05.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję dotyczącą terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Poniżej harmonogram rekrutacji i komunikat MEN:

Uwaga, Uczniowie klas VIII
Z powodu pandemii koronawawirusa decyzją MEN i CKE nastąpiła zmiana terminu egzaminu. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasistów odbędzie się  dniach 16 – 18 czerwca 2020r. 

 Egzamin ósmoklasisty odbędzie się :

16 czerwca 2020  r. (wtorek)  – język polski godz.9:00

17 czerwca 2020 r.  (środa) – matematyka godz.9:00

18 czerwca 2020 r. (czwartek) – język obcy (język angielski) godz. 9:00

Procedury dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32

Wytyczne GIS, MZ i MEN – przeprowadzanie egzaminów

Uwaga, Rodzice i Uczniowie klas VIII
dnia 19.05.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję dotyczącą terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poniżej harmonogram rekrutacji i komunikat MEN:

Egzamin ósmoklasisty – podstawowe informacje  

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 120 minut 

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut