O przedszkolu

„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa,
istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi”

S. Szuman

Przedszkole Publiczne Nr 26 funkcjonuje od 1 września 2019 r. i razem z Publiczną Szkołą Nr 32 tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Radomiu przy ul. Jarzyńskiego 3. Jesteśmy cztero – oddziałową placówką, mieszczącą się w budynku szkoły. Na parterze znajduje się jeden oddział dla dzieci 3 letnich, na I piętrze trzy oddziały dla dzieci 4-5 i 6 letnich.

Posiłki dostosowane do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka są smaczne i zdrowe, podawane 3 razy dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wyżywienie zapewnia firma cateringowa.
Każda grupa wiekowa mieści się w oddzielnej sali estetycznie i funkcjonalnie wyposażonej, pomalowanej jasnymi, ciepłymi barwami sprzyjającymi przyjaznej i spokojnej atmosferze. Wystrój i dekoracja sal uzależniona jest od pory roku oraz uroczystości przedszkolnych. Sale zajęć wyposażone są w różnorodne zabawki i pomoce (projektory, ekrany, telewizor) dostosowane do wieku dziecka. Plac zabaw jest wyposażony w sprzęt terenowy do zabaw ruchowych (drabinki, zjeżdżalnie, przeplotnie, huśtawki, karuzele) i jest połączony z rozległym terenem, na który składa się boisko szkolne i pas zieleni.

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka – zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.

Przedszkole jest czynne zgodnie z życzeniem rodziców w godz. od 6.30 do 17.00.

6:30–8:00 Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
8:00-8:15 Ćwiczenia poranne
8:15–8:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Przygotowanie do śniadania.
8:30–9:00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku oraz dbałości o zdrowie. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, pełnienie dyżurów, mycie zębów.
9:00–10:00 Zajęcia kierowane w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Przygotowanie do nauki w szkole. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą, w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów. Religia na życzenie rodziców, język nowożytny- język angielski, zajęcia rytmiczne, taneczne.
10:00–11:15 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery
i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe
w salach). Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
11:15–11:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11:30–12:00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.
12:00–13:40 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
– kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
– zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie,
– odpoczynek -wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
– ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe,
– gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę.

13:40–14:00 Czynności higieniczno –samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
14:00–14:30 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków
14:30–17:00 Zabawy kierowane i niekierowane przez nauczyciela. Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz wyrównawcza. Prace porządkowe w sali.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna, wspierana przez fachowy personel obsługi. Działania nauczycieli ukierunkowane są na każde dziecko, jego możliwości, potrzeby i zainteresowania. Personel ustawicznie podwyższający swoje kwalifikacje zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.

 

KADRA  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 26  w ZSP Nr 4 w Radomiu

Oddział I 3 latki „Muchomorki”

mgr Martyna Bączkowska- nauczyciel mianowany

                                  mgr Katarzyna Zacharska – nauczyciel stażysta

                                 Joanna Kałapska – opiekun przedszkolny

 

 Oddział II 4-5 latki „Leśne duszki”

mgr Jolanta Rucińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Leszczyńska – nauczyciel stażysta

                                                  mgr Iwona Kowalczyk – nauczyciel dyplomowany

                                     Anna Latos – opiekun przedszkolny

 

 Oddział III 5-6 latki „Poziomki”

               mgr Katarzyna Cieciora – nauczyciel mianowany

mgr Kinga Osak – nauczyciel mianowany

                                    Bożena Pyszczek – opiekun przedszkolny

 

Oddział IV 6 latki „Jeżyki”

                            mgr Justyna Mikulska-Cholewa – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Zenka – nauczyciel dyplomowany

                                   Agnieszka Morawska – opiekun przedszkolny
                                    

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

j. angielski – mgr Magdalena Prażmowska

Religia – mgr Paulina Skórnicka

     

 

Rodzice są współautorami życia przedszkola

Prowadzimy różnorodne formy współpracy z rodzicami. Organizujemy zajęcia otwarte, dyżury indywidualne nauczycielek i specjalistów (logopeda, psycholog), spotkania integracyjne, pogadanki, badania logopedyczne; przekazujemy informacje rodzicom poprzez stronę internetową, ogłoszenia, itp. Przyjazna i dobra współpraca z rodzicami powoduje, że czują się współgospodarzami naszego przedszkola.

 

RADA  RODZICÓW:

Przewodniczący: p. Paweł Porzyczka

Zastępca: p. Elżbieta Gapczyńska-Pajda

Skarbnik: p. Joanna Kowalczyk

Metody pracy

W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, uwzględniające naturalne potrzeby i zainteresowania dzieci. Od lat wykorzystujemy pomysły zabaw i zajęć z metod:

 • Pedagogika Zabawy – „KLANZA”,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg I. Majchrzak,
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Metody ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • relaksacja i inne.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim i miłym dzieciom, ale i integrującym środowisko. Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszym przedszkolu we współpracy z rodzicami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

Aktywnie współpracujemy z:

 • Muzeum Wsi Radomskiej – bierzemy udział w wycieczkach i  zajęciach dydaktycznych;
 • Muzeum Okręgowym im Jacka Malczewskiego – zwiedzamy wystawy i galerie;
 • Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – zwiedzamy wystawy, bierzemy udział w warsztatach, oglądamy seanse filmowe;
 • Domem Kultury „Borki”- bierzemy udział w konkursach recytatorskich i plastycznych;
 • Domem Kultury „Igrek” – bierzemy udział w konkursach plastycznych, organizujemy imprezy integracyjne;
 • Biblioteką Pedagogiczną – bierzemy udział w warsztatach czytelniczych;
 • Strażą Pożarną – organizujemy wycieczki do remizy;
 • Policją – coroczne zapraszamy do przedszkola na pogadanki o bezpieczeństwie;
 • TV lokalną DAMI, redakcjami gazet lokalnych;
 • Centrum Aktywności Lokalnej – organizujemy wspólne imprezy, festyny, inscenizacje;
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt – zbiórka karmy;

Nasze przedszkole bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych:
– zbieramy i przekazujemy żywność dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 
– zbieramy plastikowe nakrętki,
– bierzemy udział w akcji; „Góra grosza”, „Szlachetna paczka” itd.

Nasze plusy:

 • Dogodny czas pracy przedszkola (czynne w godz. 630–1700).
 • Atrakcyjny teren wokół przedszkola (plac zabaw, boisko, łąka).
 • Kolorowe i dobrze wyposażone sale zajęć (projektory, ekrany, komputery, telewizor, zabawki i sprzęt z atestem).
 • Dobre usytuowanie budynku (centrum miasta, dobry dojazd).
 • Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli.
 • Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej (udział w warsztatach, kursach, konferencjach).
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych.
 • Rodzinny klimat i miła atmosfera.
 • Stosowanie ciekawych i aktywnych metod pracy.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Dni otwarte dla rodziców zainteresowanych ofertą przedszkola.
 • Strona internetowa wspólna ze szkołą, profil na Facebook-u.
 • Kronika przedszkolna.
 • Obecność w lokalnych mediach: prasie, telewizji, Internecie.
 • Programy autorskie, innowacje, projekty.
 • Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych.
 • Udział w konkursach, przeglądach i imprezach międzyprzedszkolnych na terenie Radomia.
 • Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola.
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 • Pozyskiwanie sponsorów.