Rekrutacja 2022/2023

Uwaga Rodzice !!!

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej na rok szk. 2022/2023. Do dnia 26 maja do godz. 13.00 trwa etap potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola. Prosimy pamiętać o złożeniu pisemnej deklaracji na miejscu w przedszkolu.
Poniżej druk do pobrania:

Deklaracja potwierdzenia woli przyjecia

 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i kryteriami naboru do przedszkoli
na rok szk. 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 3218/2022

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia  26 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3  w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z póź.zm.) zarządza się, co następuje:

  • 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2022/2023 w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, o których mowa w § 1, do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.
  • 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3139, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Radomiu oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu,  ul. Kilińskiego 30.
  • 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
  • 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia właściwemu do spraw oświaty.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

        (-) Jerzy Zawodnik

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

                 

  Załącznik

do Zarządzenia Nr 3218/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia  – harmonogram naboru elektronicznego

Data Etap rekrutacji
od do
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
15 marca godz. 10.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych.
15 marca godz. 10.00 25 marca godz. 12.00   Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie  do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku  o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną  za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

31 marca godz. 10.00   Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych. 
31 marca godz. 10.00 8 kwietnia do godz. 13.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
11 kwietnia godz. 10.00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza
od 11 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
9 maja  godz. 10.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
9 maja  godz. 10.00

 

         16 maja

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez

rodzica kandydata, należy złożyć  w przedszkolu/szkole wskazanej  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

20 maja godz. 10.00   Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych. 
            20 maja

godz. 10.00

26 maja godz. 13.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
27 maja godz. 10.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.
od 27 maja Procedura odwoławcza.
od 27 maja do 31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych po II turze.

Treść uchwały RM poniżej:

uchwala_nr_460