Egzamin ósmoklasisty

 „Co należy wiedzieć o E8?” – INFORMACJA O EGZAMINIE  ÓSMOKLASISTY
Zespół Szkolno –  Przedszkolny nr 4 w Radomiu

Egzamin ósmoklasisty  w roku szkolnym 2023/2024

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJE DLA RODZICÓW

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uczeń – obywatel Ukrainy przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (dostosowanie do 180 minut)
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (dostosowanie do 150 minut)
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (dostosowanie do 135 minut).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie,
w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024, w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w latach 2019-2023.

Wyniki i zaświadczenia

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki  i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

WAŻNE DATY DLA RODZICÓW

TERMIN ZADANIE/DZIAŁANIE
do 28 września 2023 r. Zapoznanie uczniów i ich rodziców
z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania E8.
do 2  października 2023 r. Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji wskazujących język obcy nowożytny,
z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
do 16 października 2023 r. Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie 
o stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli nie zrobili tego wcześniej) i podanie do dyrektora szkoły
z prośbą o dostosowanie warunków lub formy egzaminu (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu).
do 21 listopada 2023 r. Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie
o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych
sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

do 24 listopada 2022 r. Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo
niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.
do 14 lutego 2024 r. Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego.

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

do 10 maja 2024 r. Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub
finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie – nie później niż w dniu egzaminu –
informacji do OKE.
14 – 16 maja 2024 r. (godz.9:00) Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
w terminie majowym (głównym – dla
zdających ze szkół dla dzieci).
10 – 12 czerwca 2024 r. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
w terminie czerwcowym (dodatkowym
– dla zdających ze szkół dla dzieci).
3 lipca 2024 r. Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania wyniku egzaminu Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia – w miejscu OKE (Warszawa).
w ciągu dwóch dni od wglądu do pracy ucznia Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do dyrektora OKE w Warszawie o weryfikację sumy punktów zdobytych przez ucznia punktów.

 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

 1. Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu
  odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:
 • rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
  specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB
 • potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia
  zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) –
  na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
 • potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabowidzących
 • niewidomych
 • słabosłyszących i niesłyszących
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z zaburzeniem widzenia barw
 • obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku
  z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 1. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
  społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia ,
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów,
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela
  wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu
  danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
  niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu
  z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
 1. 3. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
 • objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną ,
 • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,
 • obywateli Ukrainy.

W poniższym linku znajdują się informacje o:

 • harmonogramie egzaminu,
 • komunikat o dostosowaniach,
 • komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych,
 • informacja o sposobie i organizacji egzaminu ósmoklasisty,
 • komunikat w sprawie wykazu olimpiad i konkursów.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/