Historia szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka J. Piłsudskiego posiada bogate tradycje dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Została oddana do użytku 29 stycznia 1961r., jako pierwsza w Radomiu Tysiąclatka. Bezpośrednim jej inwestorem były Zakłady Metalowe, toteż nadano jej imię Generała Waltera. W imieniu załogi Zakładów Metalowych aktu przekazania dokonał dyrektor Kazimierz Jackowski, wręczając klucze od szkoły ówczesnemu Przewodniczącemu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wacławowi Telusowi. Pod patronatem Gen. Waltera placówka funkcjonowała do 1992r. W początkowych latach działalności, do szkoły uczęszczało około 1200 uczniów, zorganizowanych w 32 oddziałach. Pracował tu zespół pedagogiczny liczący 37 osób. Pierwszym kierownikiem szkoły był Adam Bochniewicz, drugim zaś Maria Maciąg. W następnych latach funkcję dyrektora pełnili: Aurelia Kustra, Wanda Jabłońska, Irena Mokosa, Józef Pankowski, Elżbieta Wojdalska, Wiesława Łożyńska, Sławomir Adamiec. W 2006r. dyrektorem PSP Nr 32 został mgr Dariusz Nawrot. W roku 2011  jego następczynią została mgr Aleksandra Kaleta. Stanowisko to piastuje do chwili obecnej.

Wysoki poziom nauczania i wychowania cechował szkołę od początku istnienia. Na szeroką skalę prowadzono zajęcia pozalekcyjne, aktywnie rozwijały działalność różnorodne organizacje młodzieżowe (np. Samorząd Uczniowski, ZHP, Szkolne Koło Odbudowy Kraju i Stolicy, Szkolne Koło PCK, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, Szkolne Koło Recytatorskie, Koło Modelarstwa Lotniczego, Szkolne Koło Sportowe, Koło Kroju i Szycia, Koło Muzyczne, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne).

W 1967r. szkoła została mianowana przez Wydział Oświaty w Radomiu „szkołą wiodącą” w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, czytelnictwa, działalności Samorządu Uczniowskiego, pracy kółek zainteresowań, spółdzielczości uczniowskiej oraz zespołów samokształceniowych nauczycieli. Jako szkoła wiodąca, PSP Nr 32 była warsztatem pracy zespołów metodycznych i przykładowym ośrodkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej dla szkół danego regionu.

W 1975r. z inicjatywy ówczesnej dyrektor p. Aurelii Kustry powstał w szkole „Uniwersytet dla rodziców”, w ramach którego odbywały się spotkania z pedagogiem, prawnikiem, lekarzem oraz pracownikami Poradni Wychowawczo-Zawodowej.

Przez wiele lat aktywnie rozwijała swoją działalność organizacja harcerska. W 1980r. opiekunem ZHP został p. Czesław Stępniewski, który założył szczep im. Brygady Podhalańczyków. Szczep liczył 4 drużyny zuchowe i 4 harcerskie, a należący do nich uczniowie byli przyjmowani na zasadzie dobrowolności.

Na początku lat osiemdziesiątych powstały w szkole klasy profilowane o specjalności artystycznej: taniec i śpiew, a do przedmiotów nauczania wprowadzono język angielski.

W 1991r., po wejściu w życie nowej ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu pozytywnej informacji zwrotnej od rodziców, do przedmiotów nauczania wprowadzono religię. W tym czasie nastąpiły też zmiany w zakresie zarządzania szkolnictwem, w wyniku czego nasza placówka stała się szkołą samorządową.

7 września 1992r. miało miejsce w szkole szczególne wydarzenie. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora mgr Sławomira Adamca i uprzejmości Ambasady Królestwa Holandii w Polsce została otwarta wystawa „Vincent van Gogh” (reprodukcje). Pracownicy Ambasady Królestwa Holandii Paul van den Ijssel oraz Gerdien Verschoor swoją obecnością uświetnili otwarcie wystawy. Była ona udostępniona również do publicznego zwiedzania w dniach: od 21 września do 23 października 1992r.

Jesienią 1994r. ówczesny dyrektor mgr Sławomir Adamiec rozpoczął starania o nadanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. O wyborze właśnie tej postaci na patrona szkoły zadecydowały głosy Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów. Duże znaczenie miała też wystawa zorganizowana w rocznicę Święta Niepodległości 11 listopada 1994r. prezentująca związki J Piłsudskiego z naszym miastem. 20 kwietnia 1995r. Rada Miejska miasta Radomia przyjęła uchwałę nr 126/95 o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 w Radomiu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wygłoszonym podczas sesji Rady Miejskiej przemówieniu ówczesny dyrektor szkoły mgr Sławomir Adamiec mówił o uniwersalnych wartościach w spuściźnie Józefa Piłsudskiego, przypomniał związki Marszałka z Radomiem oraz miejsca związane z jego osobą i czynem legionowym. W tym samym czasie trwały prace nad projektowaniem i wykonaniem sztandaru szkoły. Ostateczny jego projekt został opracowany przez dyr. Sławomira Adamca, natomiast wykonanie powierzono Zofii Golisz z Lublina. Uroczystość nadania szkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego była nie tylko wielkim świętem dla szkoły , ale również dla miasta Radomia. 10 listopada 1995r. progi szkoły zaszczycili swoją obecnością: Ks. Bp Edward Materski, który poświęcił sztandar szkoły oraz pamiątkową tablicę, Przewodniczący Rady Miejskiej dr Jan Rejczak, Naczelnik Wydziału Oświaty Stanisław Prażmowski, poseł Leszek Moczulski, Kurator Oświaty w Radomiu Kazimierz Rutkowski, Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Tadeusz Wydra, Prezydent miasta Kazimierz Wlazło oraz Wiceprezydent Ryszard Fałek. Na uroczystość zaproszono również córki Marszałka: Wandę Piłsudską i Jadwigę Piłsudską – Jarczewską, Prezesa Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie – Mieczysława Stachiewicza, Dyrektora Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku – Janusza Ciska. Wymienione osoby nie mogły skorzystać z zaproszenia i wziąć udziału w uroczystości, ale pisemnie złożyły gratulacje dyrektorowi szkoły, gronu pedagogicznemu i uczniom. Wielkim zaszczytem dla szkoły był również list gratulacyjny przesłany przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę. Z dniem 1 września 1999r. została wprowadzona reforma systemu edukacji, w wyniku której PSP Nr 32 została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-V

Od września 2017 szkoła w wyniku reformy edukacji powróciła do poprzedniej struktury organizacyjnej i funkcjonuje jako ośmioletnia  szkoła podstawowa.

Ósmego listopada 2018 roku odbyły się w szkole uroczyste obchody  stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok rodziców, uczniów i nauczycieli w uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście:

  • Sławomir Adamiec – dyrektor Biura Organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Sławomir Szlachetka – Skarbnik Miasta Radomia,
  • Sebastian Równy –dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Radomiu,
  • Emilia Romanowska – kierownik Referatu w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,
  • Ksiądz Kanonik Stanisław Sikorski – proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela,
  • Ksiądz Sławomir Molendowski – wizytator Wydziału Katechetycznego,
  • Danuta Kuźmiuk – dyrektor PSP nr 34 w Radomiu,

Sławomir Adamiec, dyrektor szkoły w latach 1991-2006 przybliżył historię szkoły, a następnie w imieniu minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej złożył  wieniec pod płytą upamiętniającą patrona  szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie wręczono nagrody laureatom oraz finalistom Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej” zorganizowanego przez PSP nr 32. Finałem uroczystości była inscenizacja „Polska to kraina, która w sercu się zaczyna”. Po części oficjalnej zebrani mogli obejrzeć wystawę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.          

W roku 2019 utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, w skład którego weszło Przedszkole nr 26 oraz  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32.

W PSP Nr 32 w Radomiu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dba o wysoki poziom nauczania i wychowania. Prowadzi działalność pozalekcyjną dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania jak i mających trudności w nauce. Już w klasach młodszych wprowadzono naukę informatyki i języka angielskiego. Dobrze funkcjonujące biblioteka i świetlica wraz ze stołówką wspomagają pracę szkoły.

Placówka kultywuje tradycje patriotyczne, cyklicznie organizując Dzień Patrona  w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, żywe lekcje historii, wycieczki historyczno-krajoznawcze, czy biorąc udział w akcji „Niepodległa do hymnu”. Prowadzona jest działalność o charakterze charytatywnym. Uczniowie szkoły biorą udział w „Szlachetnej paczce”, kweście na  cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Limanowskiego na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, „Dniu papieskim”, wspierają radomskie schronisko dla zwierząt, pomagają także bezdomnym w ramach akcji „Kubek dla bezdomnego”. Szkoła promuje zachowania proekologiczne uczestnicząc w „ Sprzątaniu Świata”, czy realizując program „Szkoła przyjazna środowisku”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska lokalnego PSP 32 organizuje cyklicznie półkolonie i półzimowiska, a także festyn rodzinny   z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W ostatnich latach ma miejsce systematyczna modernizacja obiektu, w wyniku czego szkoła może dysponować bardzo dobrze urządzoną salą komputerową, dwiema salami gimnastycznymi, salką do gimnastyki korekcyjnej, zajęć dydaktyczno -wyrównawczych oraz efektownie urządzonymi klasopracowniami. Szkoła stale cieszy się uznaniem społeczności lokalnej i bardzo dobrą oceną ze strony władz oświatowych.